TẤN PHÁP VCTVN (16 POSITIONS DE BASE DU VO CO TRUYEN VN)

Đăng lúc: Thứ năm - 10/11/2011 09:56 - Người đăng bài viết: kyson01
Dạy "Căn bản công" cho du khách tại lễ hội Hành trình di sản Quảng Nam

Dạy "Căn bản công" cho du khách tại lễ hội Hành trình di sản Quảng Nam

Căn bản công quy định võ cổ truyền Việt Nam tập hợp 16 thế tấn; Trong đó có các nhóm tấn cao, tấn trung bình và tấn thấp (Dans la pratique des "quy định" võ cổ truyền Việt Nam, le nombre de 16 positions regroupées en 3 catégories: Position haute, Position moyenne et Position basse.

KỸ THUẬT TẤN PHÁP

VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

(Những điều cần lưu ý khi tập luyện Căn Bản Công Quy Định)

* Biên soạn: Võ sư Trần Xuân Mẫn - Phó Ban biên soạn Giáo trình huấn luyện Liên đoàn VTCTVN ( Rédigé par le Maitre Tran Xuan Man - Rédacteur Adjoint de la formation pédagogique de la Fédération Vietnamienne des arts martiaux traditionnels)

Dịch ra Pháp văn: Võ sư HUYNH Hung Mai (Traduit par le maitre HUYNH Hung Mai

Dạy "Căn bản công" cho du khách tại Hội An (Lễ hội Hành trình di sản Quảng Nam)

 

     Tấn pháp là phép trụ vững hai chân khi tập luyện và chiến đấu. Căn bản công quy định võ cổ truyền Việt Nam tập hợp 16 thế tấn; Trong đó có các nhóm  tấn cao, tấn trung bình và tấn thấp:

     - Nhóm tấn cao gồm có 6 thế tấn: Lập tấn, Trảo mã tấn, Kim kê tấn, Hạc tấn, Xà tấn, Xà tấn hậu.

     - Nhóm tấn trung bình gồm có 6 thế tấn: Miêu tấn, Trung bình tấn, Đinh tấn, Âm dương tấn, Hổ tấn, Xà tấn.

     - Nhóm tấn thấp gồm có 4 thế tấn: Toạ tấn, Toạ qui tấn, Qui tấn, Ngọa tấn.

 

     Giữa các nhóm tấn, mức độ dễ dàng khi di chuyển là từ nhóm cao đến nhóm trung bình và nhóm thấp là nhóm có những thế tấn di chuyển chậm nhất.

     Khi tập tấn, cần thực hiện chính xác kỹ thuật của từng thế tấn. Có những đặc điểm kỹ thuật của các thế tấn cần phải lưu ý như sau:

     1. Lập tấn: Hai bàn chân khép sát vào nhau.

     2. Miêu tấn: Hai đầu gối cũng như hai bàn chân đều khép sát nhau

     3. Trung bình tấn: Hai bàn chân song song

     4. Đinh tấn: Bàn chân trước xéo tới 450 so với đường nối giữa hai bàn chân. Đầu gối trước gập tới, nếu gióng xuống sẽ ngang với ngón cái của bàn chân. Chân sau thẳng ở gối.

     5. Âm dương tấn: Bàn chân sau nằm ngang. Mông sau gióng xuống sẽ ngang với bàn chân sau. Bàn chân trước hướng tới hoặc xéo tới 450 so với đường nối giữa hai bàn chân. Chân trước thẳng ở gối.

     6. Trảo mã tấn: Bàn chân sau nằm ngang. Mông sau gióng xuống sẽ ngang với bàn chân sau. Đầu gối chân trước gập một góc tù và hướng tới trước.

     7. Xà tấn: Hai bàn chân song song. Bàn chân sau nhón gót

     8. Kim kê tấn Nâng đầu gối của chân co càng cao càng tốt, với bàn chân ngóc lên

     9. Hạc tấn: Nâng đầu gối của chân co càng cao càng tốt, với mũi bàn chân chỉ xuống.

     10. Toạ tấn: Cẳng chân và bàn chân sau đặt xuống mặt đất. Bàn chân trước đặt ngay trước bàn chân sau.

     11. Toạ qui tấn: Gan (Ức) bàn chân sau đặt xuống đất và đầu gối hơi chạm đất. Bàn chân trước đặt ngay trước bàn chân sau.

     12.Qui tấn: Hai chân tách ra. Đầu gối chân sau hơi quì trên đất và gan (ức) bàn chân sau chạm đất. Bàn chân trước hơi ngang.

     13.Hạ mã tấn: Bàn chân sau nhón gót. Mông sau ngồi trên gót chân. Hai đầu gối theo hai phương tạo nên góc 900

     14. Hổ tấn: Giống như Đinh tấn nhưng chân sau và chân trước đều gập.

     15. Xà tấn hậu: Giống như Xà tấn nhưng hướng di chuyển của chân sau ngược lại (có nghĩa là chân sau bước qua sau gối chân trước)

     16. Ngoạ tấn: Ngồi xổm. Nghiêng dài một bên. Hai bàn tay đề áp sát mặt đất.

                                                              

         Miêu tấn               Trung bình tấn                    Đinh tấn                    Âm dương tấn                   Trảo mã tấn

  (position du chat)        (position cavalier)          (position attaque)          (position yin-yang)           (position du cheval)

                                                                                                 

      Xà tấn                      Kim kê tấn                        Hạc tấn                            Toạ tấn                           Toạ qui tấn

(position du serpent) (position du coq d'or)    (position de la grue)        (position assise)     (position assise à genoux)

                                                                                       

       Qui tấn                          Hạ mã tấn                            Hổ tấn                          Xà tấn hậu                              Ngoạ tấn

(position à genoux)  (position basse du cheval)     (position du tigre)   (position inversée du serpent)  (position accroupie)

     Đặc điểm kỹ thuật chung của các thế tấn (chỉ trừ ngoạ tấn) là giữ lưng theo phương thẳng đứng, tạo với mặt đất một góc 900

     Có một vấn đề cũng cần lưu ý khi tập "Tấn pháp thập lục thế vi hành" là khi chuyển từ Toạ tấn sang Toạ qui tấn và từ Toạ qui tấn sang Toạ tấn thì chân trước giữ cố định, chỉ lùi chân sau về sau.

 

TECHNIQUE DES 16 POSITIONS DE BASE

DU VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

(Les points importants à faire attention dans la pratique de base des Quy Định)


      L'essentiel du travail de position permet d'acquérir la stabilité des jambes aussi bien dans la pratique que dans le combat. Dans la pratique des "quy định" võ cổ truyền Việt Nam, le nombre de 16 positions (thập lục tấn), regroupées en 3 catégories : - Position haute ((tấn cao) - Position moyenne (tấn trung bình) - Position basse (tấn thấp).


     - La catégorie des positions hautes se compose de 6 positions: Lập tấn, Trảo mã tấn, Kim kê tấn, Hạc tấn, Xà tấn, Xà tấn hậu.


     - La catégorie des positions moyennes se compose de 6 positions: Miêu tấn, Trung bình tấn, Đinh tấn, Âm dương tấn, Hổ tấn, Xà tấn.


     - La catégorie des positions basses se compose de 4 positions: Toạ tấn, Toạ qui tấn, Qui tấn, Ngọa tấn.


     Parmi ces catégorie de positions, pour faciliter l'enchaînement il est préférable de passer par la graduation des positions hautes, moyennes et basses car les positions basses demandent un temps plus lent d'exécution.


     Lors de l'entraînement des positions, l'exactitude de la technique de chaque position est à respecter scrupuleusement. Les points importants à faire attention lors du travail des positions sont :
      01. Lập tấn (position pilier): Les deux pieds bien serrés


     02. Miêu tấn (position du chat): Les genoux pliés et les deux pieds serrés

     03. Trung bình tấn (position cavalier): Les jambes pliées et écartées en parallèles

     04. Đinh tấn (position attaque): Le pied avant tourne 45° vers l'intérieur et le genoux plié jusqu'à masquer le gros orteil et l'autre jambe en extension complète

     05. Âm dương tấn (position yin-yang) : - Le pied arrière de travers. S'affaisser sur la jambe arrière. Le pied avant soit pointer vers l'avant soit tourner vers l'intérieur de 45°. La jambe avant tendue.


     06. Trảo mã tấn (position du cheval): Le pied arrière de travers. S'affaisser sur la jambe arrière. Le genoux de la jambe avant fléchir et le pied pointé vers l'avant
 
      07. Xà tấn (position du serpent): Les pieds sont croisés en parallèles . Le talon du pied arrière est soulevé


     08. Kim kê tấn (position du coq d'or): Plus le genoux est haut mieux c'est avec le pied remonté


     09. Hạc tấn (position de la grue): Plus le genoux est haut mieux c'est avec le pied pointé vers le bas


     10. Toạ tấn (position assise): Le tibia et pied arrière posés à plat au sol . Le pied avant est posé juste devant


     11. Toạ qui tấn (position assise à genoux): La plante du pied arrière posé au sol et le genoux à peine posé au sol. Le pied avant est posé juste devant.
 

     12.Qui tấn (position à genoux): Les jambes sont écartées. Genoux de la jambe arrière posé à peine sur la sol et le pied arrière posé sur la plante. Le pied avant légèrement de travers pour optimiser la stabilité


      13. Hạ mã tấn (position basse du cheval): Le pied arrière repose sur la plante. S'affaisser voire assise sur sur le talon arrière. Les deux genoux forment un angle de 90°


      14. Hổ tấn (position du tigre): Identique à la position "Đinh tấn" à la différence les deux jambes sont fléchies


      15. Xà tấn hậu (position inversée du serpent): Identique à la position "Xà tấn" seule l'orientation est inversée


      16. Ngoạ tấn (position accroupie): S'accroupir au sol. En fonction du côté allongé, les deux mains posées au sol.


     Note importante, dans toutes les positions à défaut la position "Ngoạ tấn" (position accroupie), le corps doit être droit formant un angle 90° par rapport au sol.
 
     Note particulière dans l'entraînement du "Tấn pháp thập lục thế vi hành" (Enchaînement des 16 techniques de positions) lors du passage de la position "Toạ tấn" à la position "Toạ qui tấn" et de la position "Toạ qui tấn" à la position "Toạ tấn" le pied avant sert de pilier, il suffit de ramener le pied arrière.

Tác giả bài viết: Võ sư Trần Xuân Mẫn
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hội võ thuật cổ truyền Tỉnh Quảng Nam

                      

CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT

CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT Được thêm vào: 14:40 ICT Thứ năm, 07/02/2013 LỚP VÕ THUẬT MẦM NON VÕ ĐƯỜNG KỲ SƠN CŨNG ĐANG TẬP LUYỆN ĐỂ BIỂU DIỄN CỜ NGƯỜI CHUNG VỚI CÁC ANH CHỊ LỚN TUỔI TRONG DỊP TẾT QUÍ TỴ SẮP ĐẾN     ...

Liên hệ

Liên hệ võ đường Kỳ Sơn (Tổ đường): 

   51/2 Phan Châu Trinh , Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

  +84983 114 769

 kyson160649@gmail.com

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 53
  • Hôm nay: 76
  • Tháng hiện tại: 38703
  • Tổng lượt truy cập: 5492330

Liên Kết

Liên Đoàn Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam

---------------------------------

Từ trái qua phải: Gills Truong, Trần Xuân Mẫn, Huỳnh Hùng Mai