KIỂM TRA BÀI TẬP CHO VÕ SINH KEVIN

KIỂM TRA BÀI TẬP CHO VÕ SINH KEVIN

KIỂM TRA BÀI TẬP CHO VÕ SINH KEVIN

      Kevin, một người Pháp đăng ký tập võ cổ truyền tại võ đường Kỳ Sơn trong 6 tháng. Anh đã bắt đâu tập luyện từ tháng 8/2017. Theo chương trình, Kevin sẽ được tập từ chương trình căn bản trở lên. Trong hai tháng 8 và 9/2017, Kevin đã tập hết phần Lục pháp căn bản công quyền thuật, bài quyền Lão Hổ và bài Hoa Mai kiếm và 16 thế chiến đấu được phân thế từ hai bài quyền nói trên. Trong hai tháng 10 và 11/2017, kevin sẽ được tập hai bài Đoản côn tề mi và Mai Hoa đao và phần phân thế chiến đấu của hai bài này. Dưới đây là các trích đoạn kiểm tra hai bài Lão Hổ và Mai Hoa kiếm:

Tác giả bài viết: Võ đường Kỳ Sơn