THI THĂNG ĐAI VÕ SƯ CAO CẤP (tt)

THI THĂNG ĐAI VÕ SƯ CAO CẤP (tt)

THI THĂNG ĐAI VÕ SƯ CAO CẤP (tt)

Võ sư Nguyễn Ngọc Hoàng (Hoàng Lộc) thi võ sư cao cấp

Tác giả bài viết: Võ đường Kỳ Sơn