THI VÕ SƯ CAO CẤP (TT)

THI VÕ SƯ CAO CẤP (TT)

Võ sư Trương Văn Phận - Học trò võ đường Kỳ Sơn trước năm 1975

Tác giả bài viết: Võ đường Kỳ Sơn